Glaoch ar Phóstaeir

Tá tograí le haghaidh póstaer a théann i ngleic le téama agus le fothéamaí an Chruinnithe Mullaigh á lorg ag Bord EAFT:

Téama 1: Téarmeolaíocht neamhíoctha nó dheonach (Téarmaíochtaí amaitéaracha. An saorálaíochas agus an téarmeolaíocht. Eolaíocht saoránach/sluafhoinsiú agus an téarmeolaíocht. Eitic maidir le réitigh in aisce/dheonacha/amaitéaracha. Oibrithe deonacha/amaitéaraigh/saoránaigh a oiliúint/a bhainistiú/a spreagadh i dtionscadail ghairmiúla téarmeolaíochta. Daoine gairmiúla a oiliúint ionas gur féidir leo oibriú go rathúil le hoibrithe deonacha/amaitéaraigh/saoránaigh. An téarmeolaíocht ar mhaithe le leas an phobail.)

Téarma 2: Téarmeolaíocht ghéarchéime (Téarmeolaíocht i gcúinsí géarchéime, a shainmhínítear go ginearálta mar: tubaistí, coimhlintí, ollimirce, éigeandálaí sláinte, géarchéimeanna airgeadais agus polaitíochta … Tosaíochtaí sa téarmeolaíocht i gcúinsí géarchéime atá srianta ó thaobh acmhainní de. Oiriúnacht na ngnáthoibre téarmeolaíochta i gcomhthéacsanna géarchéime a bhíonn ag athrú go sciobtha. An teannas idir an cháilíocht agus an luas/freagrúlacht. Polaitíocht na téarmeolaíochta. Mianach trasteorann na géarchéime agus an gá atá le téarmaíocht a aistriú.)

Téama 3: Na dúshláin a bhaineann le grúpobair théarmeolaíochta (Comhdhearcadh agus idirghabháil. Téarmaí a chruthú i ngrúpaí; sainghrúpaí. Éascú. Glacadh le téarmaí agus ionphlandú téarmaí. Grúpdhinimic agus dinimic inscne san obair théarmeolaíochta.)

Téama 4: An téarmeolaíocht i dteangacha mionlaithe agus i dteangacha i mbaol (An téarmeolaíocht maidir le hathneartú teanga/gnóthachan réimse. Ionphlandú téarmaí i dteangacha mionlaithe. Cuir chuige foinse oscailte agus eolaíochta saoránach. Teangacha atá i mbaol criticiúil.)

Téama 5: Costas na téarmeolaíochta (An costas a bhaineann le [ganntanas] téarmaíocht mhaith. Tacaíocht a thabhairt don obair théarmeolaíochta. Luach breise a chur léi. Téarmaíocht a roinnt. Réitigh in aisce agus neamhchostasacha: foinse oscailte agus eolaíocht saoránach. Rialú cáilíochta nuair atá acmhainní teoranta. Toradh ar infheistíocht sa téarmeolaíocht. Aitheantas gairmiúil an téarmeolaí i gcomhthéacs cúinsí nua oibre.)

Tugtar cuireadh do thaighdeoirí achoimrí 300-500 focal a chur isteach, ina dtéitear i ngleic go sonrach le ceann amháin, nó níos mó, de na téamaí seo. Déanfaidh bord EAFT athbhreithniú ar na hachoimrí.

Spriocdháta: 15 Bealtaine 2020. Seol achoimrí, i mBéarla nó sa Fhraincis, mar aon le d’ainm, do shonraí teagmhála agus nóta gairid beathaisnéise chuig: EAFT2020@dcu.ie. D’fhéadfaí póstaeir a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin an Chruinnithe Mullaigh agus beidh deis ag daoine páipéir iomlána a aighniú ar théama an Chruinnithe Mullaigh a ndéanfar piarmheasúnú orthu agus a fhoilseofar amach anseo. Cuirfear am ar leataobh le linn an Chruinnithe Mullaigh chun breathnú ar na póstaeir.

Leagan PDF